Produktblad Norron Target

Fonden förvaltas av ett av Nordens mest erfarna team. Gruppens förmåga att välja aktier, metod för risktagande och historiska resultat är väl dokumenterad. Teamet har erhållit utmärkelser på såväl nationell som internationell nivå för förvaltningsresultat som uppnåtts på de nordiska kapitalmarknaderna.

Fondens målsättning

Absolut avkastning. Fond som med lågt risktagande strävar efter att över tiden leverera en förväntad avkastning på 5-6% per år.

Investeringsprocess

Fonden identifierar och investerar i ett antal större nordiska börsbolag. Innehaven skyddas i varierande proportion med indexterminer, indexderivat samt korta positioner i utvalda enskilda aktier. Urvalsprocessen är stringent. Netto- och bruttoexponeringen varierar i hög grad och är bland annat en konsekvens av förvaltarnas bedömning kring marknadsriktning, volatilitet samt så kallad alpha-trend. En hög, men varierande andel av fondens medel investeras i olika räntebärande instrument. Inom denna delstrategi kan vi investera såväl i statspapper som i företagskrediter. Löptiden på dessa investeringar kan varieras beroende på förvaltarens uppfattning om riktningen på marknadsräntorna. Löptiden kan sammantaget var såväl positiv som negativ.

Filosofi

Norron Target fångar flera dimensioner av förvaltarteamets gedigna erfarenhet av liknande investeringsstrategier: förmågan att välja aktier som går bättre än börsen, rutinen att skydda tillgångarna mot fallande börskurser och förnuftet att ta rätt risker vid rätt tillfällen. Förvaltarna har arbetat tillsammans under många år, vilket skapat fastlagda och fungerande förhållningssätt till olika marknadsförutsättningar.

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst tre till fem år rekommenderas. Kombinationen av aktie- och ränteplaceringar samt fondens möjlighet till negativ exponering mot aktiemarknaden minskar fondens risknivå. Fonden eftersträvar att uppnå en risk som ligger i intervallet 3-7 procent mätt som standardavvikelse på fondens avkastning.

Fakta om fonden

Namn Norron Target
Fondens startdatum 2011-02-01
Kategori Multi-strategi
Legal struktur UCITS IV
Målsättning Absolut avkastning, 5-6% per år (över tiden)
Riskprofil Medelrisk, standardavvikelse 3-7%
Handlas Dagligen
Basvaluta SEK
ISIN kod LU0580531472 (Retail Class SEK) Fonden finns tillgänglig i flera olika valutaklasser samt för institutionella investerare.
Fast arvode 1,0 %
Rörligt arvode 20 % på avkastning > fondens högsta NAV (pris/andel)
Köp- och säljavgift Ingen
Kärninnehav 5-6 likvida nordiska bolag
Trading portfölj 10-15 positioner med fokus på korta felprissättningar
Räntebärande Statspapper och företagskrediter
Portföljskydd Terminer och derivat på aktieindex
Korta positioner Utvalda enskilda aktier
Norron Target

Om Norron

Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Vi förvaltar fem olika fonder för vilka SEB agerar fondbolag. Fonderna finns tillgängliga via utvalda partners. Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Norrons samtliga fonder kan handlas dagligen och har ett absolut avkastningsmål och full transparens. Ingen lägsta insats krävs.

Förvaltarteam

Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Teamet består för närvarande av 5 personer.

GUSTAF SJÖGREN

GUSTAF SJÖGREN

Ansvarig förvaltare

Active

Branscherfarenhet: 27 år

Hedgefond: 8 år

Samman team: 8 år

ULF FRYKHAMMAR

ULF FRYKHAMMAR

Ansvarig förvaltare

Target

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 12 år

Samma team: 8 år

NICKLAS GRANATH

NICKLAS GRANATH

Ansvarig förvaltare

Select

Branscherfarenhet: 22 år

Hedgefond: 5 år

Samma team: 3 år

JAN TÖRNSTRAND

JAN TÖRNSTRAND

Ansvarig förvaltare

Preserve

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

PETER WERLEUS

PETER WERLEUS

Ansvarig förvaltare

Premium

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

Köpa och sälja fondandelar

Vill du direktinvestera i fonden, vänligen kontakta din bank eller fondkommissionär. Be ditt kontoförande institut kontakta SEB Fund Services S.A. som är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken. Månadsspara eller pensionsspara gör du enklast via någon av våra samarbetspartners. Du finner en förteckning över dessa på www.norron.com. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon 08-555 069 40.

Fakta om Norron

Värdepappersbolag Norron AB
Värdepappersbolagets säte Stockholm
Organisationsnummer 556812-4209
Prime Broker SEB
Klagomålsansvarig Alexander Zetterquist
Compliance Jesper Laudon Meyer
Revisor KPMG
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Datum för tillstånd 2010-12-08

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.