Produktblad Norron Preserve

Fonden förvaltas av Jan Törnstrand, som erhållit en mängd utmärkelser för sin förmåga att uppnå bäst riskjusterad avkastning inom nordisk ränteförvaltning. Jan har erhållit utmärkelser på såväl nationell som internationell nivå.

Fondens målsättning

Fonden förvaltas av Jan Törnstrand, som erhållit en mängd utmärkelser för sin förmåga att uppnå bäst riskjusterad avkastning inom nordisk ränteförvaltning. Jan har erhållit utmärkelser på såväl nationell som internationell nivå.

Investeringsprocess

Norron Preserve är en medellång räntefond med fokus på företagsobligationer. Risken delas upp i kredit- och ränteduration på i genomsnitt -1 till 3 år. Avkastningsmålet är att generera en värdeutveckling som väsentligt överstiger jämförelseindex (OMRX T-bill), till en betydligt lägre standardavvikelse än obligationsindex (OMXT-bond). Beroende på marknadsläget ökar/minskar vi andelen företagsobligationer i relation till statsobligationer och statsskuldsväxlar. Innehavet i företagsobligationer analyseras dagligen och förändras kontinuerligt avseende t.ex. bransch och löptid. Kreditrisken sprids genom att placera i ca 20-40 olika emittenter med genomsnittligt kreditbetyg Investment Grade. Intern kreditanalys styr valet av företagsobligationer snarare än ratinginstitutens betyg. Vid placering i obligationer i annan valuta än SEK tar vi bort valutarisken genom valutasäkringar.

Filosofi

I Norron Preserve kombinerar vi vår erfarenhet inom ränteförvaltning med vår kompetens inom företagsvärdering. Vår interna kreditanalys styr därmed valet av företagsobligationer, snarare än ratinginstitutens betyg. Investeringarna viktas och justeras kontinuerligt i syfte att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Risk

Sparande inom räntebärande produkter kan medför en viss risk. Främst är risken kopplad till emittentens (företagets) betalningsförmåga, löptiden på instrumentet samt likviditeten i specifika innehav. Sammantaget innebär detta dock att risken för stora kurssvängningar är relativt begränsad. Specifika händelser kan dock påverka värderingar även av tillgångar på räntemarknaden, varför en spartid på minst tre till fem år trots allt rekommenderas. Möjligheten till negativ exponering mot löptiden (-1-3 år) kan såväl minska som öka risken i fonden. Fonden eftersträvar att uppnå en risk som ligger i intervallet 2-4 procent mätt som standardavvikelse på fondens avkastning.

Fakta om fonden

Namn Norron Preserve
Fondens startdatum 2011-02-01
Kategori Räntebärande
Legal struktur UCITS IV
Målsättning Över tid uppnå en väsentligt bättre avkastning relativt OMRX T-bill.
Riskprofil Låg risk
Handlas Dagligen
Basvaluta SEK
ISIN kod LU0580530409 (Retail Class SEK) Fonden finns tillgänglig i flera olika valutaklasser samt för institutionella investerare.
Fast arvode 0,8 %
Rörligt arvode 10% på avkastning > OMRX T-bill.
Köp- och säljavgift Ingen
Kärninnehav Nordiska räntebärande instrument – en viktning mellan statspapper och företagskrediter.
Duration -1 år till 3 år
Utdelning Återinvesteras
Norron Preserve

Om Norron

Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Vi förvaltar fem olika fonder för vilka SEB agerar fondbolag. Fonderna finns tillgängliga via utvalda partners. Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Norrons samtliga fonder kan handlas dagligen och har ett absolut avkastningsmål och full transparens. Ingen lägsta insats krävs.

Förvaltarteam

Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Teamet består för närvarande av 5 personer.

GUSTAF SJÖGREN

GUSTAF SJÖGREN

Ansvarig förvaltare

Active

Branscherfarenhet: 27 år

Hedgefond: 8 år

Samman team: 8 år

ULF FRYKHAMMAR

ULF FRYKHAMMAR

Ansvarig förvaltare

Target

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 12 år

Samma team: 8 år

NICKLAS GRANATH

NICKLAS GRANATH

Ansvarig förvaltare

Select

Branscherfarenhet: 22 år

Hedgefond: 5 år

Samma team: 3 år

JAN TÖRNSTRAND

JAN TÖRNSTRAND

Ansvarig förvaltare

Preserve

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

PETER WERLEUS

PETER WERLEUS

Ansvarig förvaltare

Premium

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

Köpa och sälja fondandelar

Vill du direktinvestera i fonden, vänligen kontakta din bank eller fondkommissionär. Be ditt kontoförande institut kontakta SEB Fund Services S.A. som är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken. Månadsspara eller pensionsspara gör du enklast via någon av våra samarbetspartners. Du finner en förteckning över dessa på www.norron.com. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon 08-555 069 40.

Fakta om Norron

Värdepappersbolag Norron AB
Värdepappersbolagets säte Stockholm
Organisationsnummer 556812-4209
Prime Broker SEB
Klagomålsansvarig Alexander Zetterquist
Compliance Jesper Laudon Meyer
Revisor KPMG
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Datum för tillstånd 2010-12-08

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.