Produktblad Norron Premium

Fonden förvaltas av Peter Werleus, som framgångsrikt och i tidigare uppdrag har förvaltat fonder med inriktning på företagskrediter. Peter tog över som ansvarig förvaltare i november 2012 då han började på Norron. Idag står Peter tillsammans med Jan Törnstrand för den mycket viktiga aktiva ränteförvaltningen hos Norrons förvaltarteam.

Fondens målsättning

Norron Premium är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i nordiska räntebärande instrument. Investeringarna sker i företagsrelaterade högavkastande krediter med huvudfokus mot BB-rating. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid väsentligen överstiger sitt jämförelseindex OMRX T-Bill. Den genomsnittliga durationen på de instrument fonden investerar i, kan variera mellan -3 år till 7 år. I händelse av stigande räntor kan därför fonden ha en negativ exponering mot löptiden och därmed skydda värdet på fondens innehav.

Investeringsprocess

Fonden identifierar och investerar i ett koncentrerat urval av stora och medelstora bolag i norden. Vi har en djupgående diskussion med management i merparten av bolagen vi investerar i innan beslut om investering tas. Vi för även en löpande dialog med vår ägare, Aker ASA, som besitter stor kunskap om många av de norska bolag vi investerar i.

Filosofi

Norron Premium kommer aktivt att söka god riskjusterad avkastning med fokus på de nordiska kreditmarknaderna. Varje kredit analyseras noggrant inom Norrons förvaltarteam. En växande marknad för företagskrediter bedöms gynna fondens möjligheter att generera god absolut avkastning.

Risk

Sparande i finansiella instrument innebär en risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst tre till fem år rekommenderas.

Fakta om fonden

Namn Norron Premium
Fondens startdatum 2012-07-01
Kategori Företagsobligationer
Legal struktur UCITS IV
Målsättning Över tid uppnå en väsentligt bättre avkastning relativt OMRX T-bill
Riskprofil Låg/medel risk
Handlas Dagligen
Basvaluta SEK
ISIN kod LU0772833314 (Retail Class SEK) Fonden finns tillgänglig i flera olika valutaklasser samt för institutionella investerare.
Fast arvode 0,8 %
Rörligt arvode 20% på avkastning > OMRX T-bill + 2 %
Köp- och säljavgift Ingen
Kärninnehav Nordiska företagsobligationer med focus på BB-rating
Duration -3 år till 7 år
Räntebärande Statspapper och företagskrediter
Utdelning Återinvesteras
Norron Premium

Om Norron

Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Vi förvaltar fem olika fonder för vilka SEB agerar fondbolag. Fonderna finns tillgängliga via utvalda partners. Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Norrons samtliga fonder kan handlas dagligen och har ett absolut avkastningsmål och full transparens. Ingen lägsta insats krävs.

Förvaltarteam

Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Teamet består för närvarande av fem personer.

GUSTAF SJÖGREN

GUSTAF SJÖGREN

Ansvarig förvaltare

Active

Branscherfarenhet: 27 år

Hedgefond: 8 år

Samma team: 8 år

ULF FRYKHAMMAR

ULF FRYKHAMMAR

Ansvarig förvaltare

Target

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 12 år

Samma team: 8 år

NICKLAS GRANATH

NICKLAS GRANATH

Ansvarig förvaltare

Select

Branscherfarenhet: 22 år

Hedgefond: 5 år

Samma team: 3 år

JAN TÖRNSTRAND

JAN TÖRNSTRAND

Ansvarig förvaltare

Preserve

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

PETER WERLEUS

PETER WERLEUS

Ansvarig förvaltare

Premium

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

Köpa och sälja fondandelar

Vill du direktinvestera i fonden, vänligen kontakta din bank eller fondkommissionär. Be ditt kontoförande institut kontakta SEB Fund Services S.A. som är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken. Månadsspara eller pensionsspara gör du enklast via någon av våra samarbetspartners. Du finner en förteckning över dessa på www.norron.com. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon 08-555 069 40.

Fakta om Norron

Värdepappersbolag Norron AB
Värdepappersbolagets säte Stockholm
Organisationsnummer 556812-4209
Prime Broker SEB
Klagomålsansvarig Alexander Zetterquist
Compliance Jesper Laudon Meyer
Revisor KPMG
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Datum för tillstånd 2010-12-08

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.