Produktblad Norron Active

Fonden förvaltas av Gustaf Sjögren, en av Sveriges mest erfarna och välmeriterade förvaltare av svenska aktier. Förmågan att välja rätt aktier och historiska resultat är väl dokumenterat. Gustaf har erhållit utmärkelser på såväl nationell som internationell nivå för sina goda förvaltningsresultat.

Fondens målsättning

Norron Active är en aktivt förvaltad fond med inriktning på svenska aktier, fonden kan också investera i aktier i de övriga nordiska länderna. Fonden kan även investera i obligationer utgivna av stat och kommun eller i företagsobligationer. Förutom aktier och obligationer kommer fonden att använda derivat för att kunna öka avkastningen och skydda sina investeringar. Fonden är koncentrerad och innehåller i normalfallet ca 25 bolag. Investeringar kommer att göras i stora och medelstora bolag. Den aktiva förvaltningsstilen gör att den kommer att ha en hög omsättningshastighet.

Investeringsprocess

Fonden identifierar och investerar i ett koncentrerat urval av stora och medelstora bolag. En fundamental analys kombinerat med förmågan att utnyttja marknadens kortsiktiga kursrörelser som marknadsriktning på börserna men även i sektorer och enskilda aktier.

Filosofi

Norron Active fångar förvaltarens gedigna erfarenhet av liknande investeringsstrategier, t ex förmågan att välja aktier som går bättre än börsen och förnuftet att ta rätt risker vid rätt tillfällen. Förvaltningen i fonden bygger dels på att ta vara på de tillfällen då aktier är lågt värderade samt att utnyttja de kortsiktiga kursrörelser som uppstår i olika branscher, aktier och på börsen totalt.

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en spartid på minst tre till fem år rekommenderas.

Fakta om fonden

Namn Norron Active
Fondens startdatum 2011-02-01
Kategori Long only
Legal struktur UCITS IV
Målsättning Ge en avkastning som överstiger SBX index.
Riskprofil Hög risk
Handlas Dagligen
Basvaluta SEK
ISIN kod LU 6198829491 (Retail Class SEK) Fonden finns tillgänglig i flera olika valutaklasser samt för institutionella investerare.
Fast arvode 1,5 %
Rörligt arvode Inget rörlig arvode tas ut i fonden.
Köp- och säljavgift Ingen
Kärninnehav 5-6 likvida nordiska bolag
Trading portfölj 10-15 positioner med fokus på korta felprissättningar
Räntebärande Statspapper och företagskrediter
Portföljskydd Terminer och derivat på aktieindex
Korta positioner Inga
Norron Active

Om Norron

Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Vi förvaltar fem olika fonder för vilka SEB agerar fondbolag. Fonderna finns tillgängliga via utvalda partners. Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Norrons samtliga fonder kan handlas dagligen och har ett absolut avkastningsmål och full transparens. Ingen lägsta insats krävs.

Förvaltarteam

Norrons förvaltare har i över två decennier presterat konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad utmärkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. Förvaltarna har även ingått i samma team och tagit investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, vilket har skapat en stringent samsyn på risktagande, placeringsstrategier och aktieurval. Teamet består för närvarande av 5 personer.

GUSTAF SJÖGREN

GUSTAF SJÖGREN

Ansvarig förvaltare

Active

Branscherfarenhet: 27 år

Hedgefond: 8 år

Samman team: 8 år

ULF FRYKHAMMAR

ULF FRYKHAMMAR

Ansvarig förvaltare

Target

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 12 år

Samma team: 8 år

NICKLAS GRANATH

NICKLAS GRANATH

Ansvarig förvaltare

Select

Branscherfarenhet: 22 år

Hedgefond: 5 år

Samma team: 3 år

JAN TÖRNSTRAND

JAN TÖRNSTRAND

Ansvarig förvaltare

Preserve

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

PETER WERLEUS

PETER WERLEUS

Ansvarig förvaltare

Premium

Branscherfarenhet: 23 år

Hedgefond: 7 år

Samma team: 7 år

Köpa och sälja fondandelar

Vill du direktinvestera i fonden, vänligen kontakta din bank eller fondkommissionär. Be ditt kontoförande institut kontakta SEB Fund Services S.A. som är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken. Månadsspara eller pensionsspara gör du enklast via någon av våra samarbetspartners. Du finner en förteckning över dessa på www.norron.com. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon 08-555 069 40.

Fakta om Norron

Värdepappersbolag Norron AB
Värdepappersbolagets säte Stockholm
Organisationsnummer 556812-4209
Prime Broker SEB
Klagomålsansvarig Alexander Zetterquist
Compliance Jesper Laudon Meyer
Revisor KPMG
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Datum för tillstånd 2010-12-08

Det här är en produktblad. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.